CENTRUM USŁUG TRANSPORTOWYCH I KURIERSKICH "LECH" FIRMA KURIERSKA I PLATFORMA WYSYŁKOWA LT 2015 - 2020

...z najdalszego zakątka świata, do każdego miejsca w Polsce,  -z każdej miejscowości w Polsce, do każdego miejsca na świecie,  -na wczoraj i w tym samym dniu,  -najwyższa jakość w najniższej cenie z gwarancją, ...zakładamy, że tak będzie.

 

Z A P R A S Z A M Y

Zadzwoń, zapytaj.

opis obrazka

           605-226-188

Monitoruj


                

 

Cennik zbiorczy

Producenci

Statystyki

Produkty:
499
Kategorie:
341
Nowości:
5
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Dopłata inflacyjna

Nic tu nie ma.

Zmiany Regul.

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

XVI. Postanowienia końcowe.

1. Lech zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian zawartości stron serwisu, z wyłączeniem treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmian cen, opisów i zdjęć, bez informowania Użytkowników, z zastrzeżeniem, że żadne z tych zmian nie wpłyną negatywnie na usługi będące w trakcie wykonywania.

2. Lech zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, związanych ze zmianą prawa, warunków przewozu i sposobu świadczenia usług, o czym będzie informował Użytkowników na bieżąco w rozdziale XVII niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu oraz ceny i warunki przewozu nie będą miały wpływu na złożone zamówienia przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. Klient nie akceptujący zmian ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia powiadomienia w sposób opisany powyżej. Brak zgody, wyrażony przez "Formularz kontaktowy" oznacza rozwiązanie umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, którzy mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszeń tych praw.

6. Niniejszy Regulamin włącznie z bieżącymi zmianami, stanowiącymi z nim jednolitą całość, jest dostępny dla Użytkowników w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie na dysku w pliku pdf i wydrukowanie.

7. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami, treść umów zewnętrznych i postanowień, dane Klientów Lecha i inne dane (Reg. Roz. XIII p.1 a-e) stanowią tajemnicę handlową zgodnie z art. 11, p. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47, poz. 211 z póź. zm.). Zarówno Klient jak i Lech zobowiązują się chronić dane objęte tajemnicą handlową i nie udostępniać ich osobom trzecim, bez wyraźnej zgody obu stron.

8. Administratorem danych osobowych Konsumentów, Klientów i Przewoźników jest Centrum Usług Transportowych i Kurierskich - Lech z siedzibą 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 131/117, który dane osobowe przetwarza wyłącznie w celu skutecznej realizacji usługi przewozu objętej niniejszym Regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych. Osoby, których danymi administruje Lech, mają prawo dostępu do swoich danych w celu ich poprawiania lub usuwania.

9. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów jest prawo polskie oraz sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku, Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie:

a. Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

b. Prawo Przewozowe, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.), w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw.

c. Prawo Pocztowe, Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.

d. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

e. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. z 7 marca 2006r.).

f. Ustawa o Prawach Konsumenta.

11. Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane na drodze polubownej lub na drodze postępowania mediacyjnego przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie UKE.

12. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku, włącznie ze zmianami zawartymi w Rozdziale XVII niniejszego Regulaminu i ma zastosowanie do umów zawartych po dacie ostatniej zmiany.

 

XVII. Zmiany w Regulaminie.

1. Brak.

 


Napisz do nas

Sklep jest w trybie podglądu

CENTRUM   USŁUG   TRANSPORTOWYCH   I   KURIERSKICH   "LECH - TRANSPORT "  * PLATFORMA  WYSYŁKOWA  LT  2015-2020  * WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE.

Sklep internetowy od home.pl