Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zmiany Regul.

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

XVI. Postanowienia końcowe.

1. Lech zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian zawartości stron serwisu, z wyłączeniem treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmian cen, opisów i zdjęć, bez informowania Użytkowników, z zastrzeżeniem, że żadne z tych zmian nie wpłyną negatywnie na usługi będące w trakcie wykonywania.

2. Lech zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, związanych ze zmianą prawa, warunków przewozu i sposobu świadczenia usług, o czym będzie informował Użytkowników na bieżąco w rozdziale XVII niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu oraz ceny i warunki przewozu nie będą miały wpływu na złożone zamówienia przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. Klient nie akceptujący zmian ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia powiadomienia w sposób opisany powyżej. Brak zgody, wyrażony przez "Formularz kontaktowy" oznacza rozwiązanie umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, którzy mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszeń tych praw.

6. Niniejszy Regulamin włącznie z bieżącymi zmianami, stanowiącymi z nim jednolitą całość, jest dostępny dla Użytkowników w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie na dysku w pliku pdf i wydrukowanie.

7. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami, treść umów zewnętrznych i postanowień, dane Klientów Lecha i inne dane (Reg. Roz. XIII p.1 a-e) stanowią tajemnicę handlową zgodnie z art. 11, p. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr 47, poz. 211 z póź. zm.). Zarówno Klient jak i Lech zobowiązują się chronić dane objęte tajemnicą handlową i nie udostępniać ich osobom trzecim, bez wyraźnej zgody obu stron.

8. Administratorem danych osobowych Konsumentów, Klientów i Przewoźników jest Centrum Usług Transportowych i Kurierskich - Lech z siedzibą 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 131/117, który dane osobowe przetwarza wyłącznie w celu skutecznej realizacji usługi przewozu objętej niniejszym Regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych. Osoby, których danymi administruje Lech, mają prawo dostępu do swoich danych w celu ich poprawiania lub usuwania.

9. Skargi, zażalenia i rozliczenia Lech rozpatruje w ciągu 30 dni roboczych, sprawy trudne i pracochłonne w ciągu 60 dni roboczych, w okresach przedświątecznych i urlopowo-wakacyjnych w ciągu 90 dni roboczych. Terminy mogą zostać wydłużone ze względu na brak odpowiedzi ze strony Przewoźnika/Operatora zewnętrznego, na co Lech nie ma wpływu.

10. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów jest prawo polskie oraz sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku, Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie:

a. Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

b. Prawo Przewozowe, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.), w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw.

c. Prawo Pocztowe, Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.

d. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

e. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. z 7 marca 2006r.).

f. Ustawa o Prawach Konsumenta.

12. Wszelkie sprawy sporne będą załatwiane na drodze polubownej lub na drodze postępowania mediacyjnego przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Prezesie UKE.

13. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku, włącznie ze zmianami zawartymi w Rozdziale XVII niniejszego Regulaminu i ma zastosowanie do umów zawartych po dacie ostatniej zmiany.

 

XVII. Zmiany w Regulaminie.

1. Brak.

 


Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl