Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Transbiznes

wstecz                      REGULAMIN  ŚWIADCZENIA  USŁUG  (c.d.)

 Przyjazny dla Klienta

XV. Transbiznes.

Nazwa własna "Transbiznes" zawiera usługi przewozu: Transgiełda, Transaukcja, Transhurt, Transmebel, Transprzewóz, Transtaxi, Transturist.

A. Postanowienia wstępne.

1. Świadczenie usług polega na kojarzeniu Przewoźników z Klientami, na zasadzie pośrednictwa handlowego w sprzedaży usług, za wynagrodzeniem prowizyjnym.

2. Na potrzeby zawarcia umów nadaje się określenia: -dla Lecha, Usługodawca; -dla Przewoźnika, Usługobiorca; -dla Klienta, Zleceniodawca, które nie wpływają na zmianę formy w dalszej części Regulaminu. Określenie wspólne dla Klienta i Przewoźnika, w dalszej części Regulaminu przyjmuje formę zwaną dalej - Usługobiorcy.

3. Lech umożliwi Klientom wystawianie ogłoszeń, zleceń do publicznej wiadomości o charakterze usług przewozu oraz zawieranie umów z Przewoźnikami, będącymi w tej umowie samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Lecha.

4. Usługobiorcy zostali poinformowani, że nie są uprawnieni do odstąpienia od umowy po akceptacji warunków Lecha za ich wyraźną zgodą i akceptują rozpoczęcie świadczenia przed terminem prawa do odstąpienia, o czym zostali poinformowani (odpowiednio w rozdz. VI p.14-18 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem umów stanowiących inaczej

5. Uwierzytelnienie prawdziwości danych Usługobiorców, dla dobra obu stron, nastąpi poprzez weryfikację ich dokumentów i opłaty serwisowej, bezzwrotnej przelewem na rachunek bankowy Lecha. O pozytywnej weryfikacji Usługobiorcy zostaną powiadomieni w formie przyjęcia ich oferty, o negatywnej, w formie elektronicznej z podaniem przyczyny odrzucenia bądź uzupełnienia lub poprawek swoich danych.

B. Przebieg akcji.

1. Klient wystawia zlecenie (narzędzia-wystaw zlecenie) wybierając odpowiedni rodzaj przewozu i wpłaca kwotę symboliczną celem weryfikacji swojej wiarygodności.

2. Lech weryfikuje dane do zlecenia i wystawia ogłoszenie w imieniu Klienta.

3. Przewoźnik wystawia ofertę (narzędzia-współpraca) wybierając odpowiedni rodzaj swojej działalności i wpłaca kwotę symboliczną celem weryfikacji wiarygodności firmy.

4. Lech weryfikuje dane i tworzy wizytówkę Przewoźnika na swoich stronach serwisu.

5. Przewoźnik śledzi ogłoszenia, Lech może go powiadamiać o nowych zleceniach.

6. Przewoźnik oferuje cenę brutto przez formularz kontaktowy (jak zgłosić udział ?).

7. Przewoźnik i Klient rozmawiają ze sobą za pomocą przypisanej strony na Blogu.

8. Lech modyfikuje ogłoszenie Klienta, wstawia cenę i ważne informacje stron.

9. Klient wybiera ofertę Przewoźnika przez formularz kontaktowy (jak zgłosić udział ?).

10. Lech powiadamia Przewoźnika o wyborze jego oferty i oczekuje na potwierdzenie.

11. Przewoźnik wykupuje w sklepie ogłoszenie Klienta za cenę symboliczną, bezzwrotną.

12. Lech przesyła Usługobiorcom wszystkie dane potrzebne do realizacji zlecenia w formie Umowy Zlecenia, Zamówienia lub innej do wyboru.

13. Usługobiorcy nawiązują kontakt ze sobą, ustalając szczegóły do realizacji zlecenia.

14. Klient dokonuje płatności Przewoźnikowi za usługę, w formie wspólnie ustalonej.

15. Przewoźnik realizuje usługę przewozu, zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.

16. Usługobiorcy będą informować Lecha o wszystkich zmianach, których wspólnie dokonali w warunkach przewozu, a w szczególności o podwyższonej płatności za usługę.

17. Przewoźnik wpłaca prowizję za pozyskanie usługi, na podstawie wystawionej przez Lecha faktury VAT, na zasadach i w terminie wykazanym na fakturze.

18. W przypadku usługi Transaukcja, prowizję pobiera się przed wykonaniem usługi, chyba że umowa pisemna zawarta z Przewoźnikiem będzie stanowiła inaczej.

19. Po wykonaniu usługi Klient jest zobowiązany wystawić opinię o Przewoźniku. W przypadku opinii negatywnej Przewoźnik ma prawo do riposty. Przed opublikowaniem Lech dołoży wszelkich starań aby doprowadzić do ugody stron lub obiektywnie ocenić, który wpis przedstawia wartość prawdziwą. Brak odpowiedzi na opinię negatywną w ciągu 14 dni od dnia wystawienia, powoduje jej opublikowanie.

C. Płatności.

1. Cena wyznaczona przez Przewoźnika jest ceną brutto (z podatkiem VAT) i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w szczególności: koszty transportu, paliwa, ubezpieczeń, podatków, opłat drogowych i paliwowych oraz prowizję dla Lecha i wyczerpuje wszelkie roszczenia Przewoźnika wobec Klienta. Przewoźnikowi nie przysługują żadne dodatkowe koszty przed, w trakcie i po wykonaniu usługi.

2. Opłaty za korzystanie z serwisu Transbiznes:

a. opłata rejestracyjna, -symboliczna, stała lub promocyjna, bezzwrotna, pobierana podczas rejestracji, dokonana przelewem na konto Lecha, celem uwiarygodnienia danych Klienta lub firmy,

-dla Klienta płatna każdorazowo, podczas wystawiania kolejnego zlecenia,

-dla Przewoźnika płatna jednorazowo lub powtórnie w przypadku:

       1. braku zainteresowania współpracą w okresie 6-ciu miesięcy;

       2. usunięcia i ponownej rejestracji konta z powodów....(w dalszej części);

b. opłata serwisowa, -zmienna w zależności od wartości usługi, bezzwrotna, pobierana od Przewoźnika podczas wykupienia przez niego zlecenia Klienta.

c. opłata prowizyjna, -zmienna w zależności od wartości usługi, pobierana od Przewoźnika po wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT, anulowana lub zwrotna na podstawie sprawdzonego i udokumentowanego oświadczenia o niewykonaniu usługi.

3. Opłata rejestracyjna i serwisowa zabezpiecza koszty pracy i energii oraz umożliwia udostępnienie miejsca na serwerze serwisu Lecha.

4. W przypadku usługi Transaukcja, nie objętej indywidualną umową pisemną, Usługobiorca zrywający umowę w trakcie jej trwania, nie jest uprawniony do zwrotu opłaty prowizyjnej.

D. Dla Klienta.

1. Klient zobowiązuje się do niewystawiania ogłoszeń, w których transport przesyłek jest zabroniony, w tym rzeczy i materiałów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu i naruszających obowiązujące przepisy prawa, jak również prawa osób trzecich.

2. W opisie ogłoszenia oraz w systemie komunikacji z Przewoźnikiem niedopuszczalne jest podawanie jakichkolwiek treści i danych umożliwiających bezpośredni kontakt Klienta z Przewoźnikiem, z pominięciem Lecha oraz treści reklamowych i opinii, promujących lub negujących przedmiot, usługę, osobę czy firmę.

3. Klient wyraża zgodę na przekazanie Przewoźnikowi, którego ofertę akceptuje, swoich danych i informacji potrzebnych do skutecznej realizacji usługi przewozu.

4. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego, co oznacza, że Klient może wybrać dowolną ofertę lub żadną, jak również Przewoźnik może odstąpić od własnej oferty ze względu na inne zlecenia z upływem czasu, ale tylko przed wykupieniem ogłoszenia.

5. Klient może edytować ogłoszenie tylko do momentu złożenia pierwszej oferty. Klient może usunąć ogłoszenie tylko do momentu wyboru przez niego oferty Przewoźnika.

6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Przewoźnikiem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od momentu wyboru przez niego oferty Przewoźnika, nie później jednak niż do momentu przyjęcia przesyłki do przewozu, z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy w ww. czasie może nastąpić jedynie:

a. -z powodu niezgodności z rzeczywistością oświadczeń Przewoźnika zawartych w ofercie, w szczególności czasów, terminów, płatności i warunków przewozu, -jeżeli nie zostały wcześniej zgodnie ustalone,

b. -w przypadku, gdy przesyłka Klienta może być narażona na ubytek, uszkodzenie lub zabrudzenie podczas przewozu.

7. Za nieuzasadnione odstąpienie od umowy, Klient zwróci Przewoźnikowi koszty opłaty serwisowej oraz koszty dojazdu, bez ingerencji Lecha w umowę zawartą pomiędzy Usługobiorcami.

dalej

Produkt dnia
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY
NIESPODZIANKA NR 1 PAKIET LOKALNY

150,00 zł

121,95 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY
NIESPODZIANKA NR 2 PAKIET POCZTOWY

160,00 zł

130,08 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY
NIESPODZIANKA NR 3 PAKIET KRAJOWY

190,00 zł

154,47 zł

szt.
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET
NIESPODZIANKA NR 4 SUPER PAKIET

750,00 zł

609,76 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl